preskoči na sadržaj

Osnovna škola Remete

 > O školi
O školi

Škola je osnovana Odlukom o osnivanju Osnovne škole Remete koju je donijela Gradska skupština grada Zagreba na svojoj sjednici 30.rujna 2005.godine. Rješenjem Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa od 28.prosinca 2005.godine.

 Osnovna škola Remete ispunjava uvjete propisane zakonom za početak rada te od  1.siječnja 2006.godine djeluje kao samostalna škola.

 

 Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08.) i članaka 28. Statuta Osnovne škole Remete Školski odbor na sjednici održanoj_____________    donio je

 

 

  ETIČKI  KODEKS

 

 neposrednih  nositelja

odgojno-obrazovne  djelatnosti

 OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi  Remete  (u daljem tekstu: Škola).

Ovim etičkim kodeksom uređuju se pravila primjerenog ponašanja neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti utemeljena na Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, provedbenim propisima i pedagoškom standardu osnovnog školstva.

 

II.

Etički kodeks odnosi se na svaku osobu koja u Školi radi prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu, ugovoru o volonterskom radu i ugovoru o volontiranju (u daljem tekstu: djelatnik i učenike Škole.

 

III.

Etički kodeks sadrži pravila uljudnog ponašanja djelatnika prema učenicima, roditeljima ili skrbnicima učenika, drugim građanima i u međusobnim odnosima.

 

IV.

 

Etički kodeks omogućuje roditeljima i skrbnicima te drugim građanima upoznavanje s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od djelatnika.

 

ZAŠTITA OSOBNOG POLOŽAJA I OBAVLJANJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI 

V.

 

Na obavljanje poslova i ponašanje u Školi primjenjuju se načela:

 

a. Načelo poštivanja propisa i pravnog poretka Republike Hrvatske

 

Djelatnik treba poštovati pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske i svojim radom i ponašanjem omogućavati primjenu propisa prema svima u Školi pod jednakim uvjetima.

b. Načelo poštovanja dostojanstva osobe

 

Djelatnik treba poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima je u doticaju prigodom obavljanja poslova.

Djelatnik ima pravo tražiti poštovanje svoje osobnosti od svih s kojima je u doticaju.

 

c. Načelo zabrane diskriminacije

 

Svakome je u Školi u svakom obliku zabranjeno izražavanje diskriminacije prema rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

d. Načelo jednakosti i pravednosti

 

Djelatnik i učenik trebaju se prema trećima ponašati na način koji isključuje svaki oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.

Učitelji i stručni suradnici ne smiju osobne interese pretpostaviti objektivnom prosuđivanju i profesionalnom obavljanju poslova.

 

e. Načelo samostalnosti nastavnog i drugoga stručnog rada

 

Učitelju i stručnom suradniku jamči se pravo autonomnog djelovanja u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima, nastavnim planom i programom, nacionalnim i školskim kurikulumom.

f. Načelo sudjelovanja u društvenim procesima

 

Djelatnik se treba organizirano uključiti u društvene procese, sudjelovati u rješavanju problema u zajednici i svojim doprinosom utjecati na pozitivne promjene u društvu.

g. Načelo profesionalnosti

 

Djelatnik, a osobito učitelj i stručni suradnik treba prema obilježjima svoje struke odgovorno, savjesno i nepristrano ispunjavati obveze prema učenicima, roditeljima, skrbnicima i drugim građanima.

h. Načelo slobode mišljenja i izražavanja

 

U svim područjima života i rada u Školi se potiče i podržava sloboda mišljenja i izražavanja.

i. Načelo razvoja osobnih mogućnosti

 

Svakom djelatniku jamči se stjecanje novih znanja te razvoj osobnih potencijala putem cjeloživotnog učenja u skladu s društvenim mogućnostima.

j. Načelo zaštite okoliša i skrbi za održivi razvoj

 

U Školi se sve djelatnosti trebaju obaviti u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za zaštitu okoliša i održivog razvoja zajednice i društva.

VI.

U obavljanju poslova u Školi i ponašanjem na javnome mjestu djelatnik treba paziti da ne umanji osobni ugled i povjerenje građana u djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja kao javne službe.

 

VII.

 

Kod obavljanja privatnih poslova djelatnik ne smije isticati položaj ili ovlaštenja koja ima u Školi.

Škola je osnovana Odlukom o osnivanju Osnovne škole Remete koju je donijela Gradska skupština grada Zagreba na svojoj sjednici 30.rujna 2005.godine. Rješenjem Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa od 28.prosinca 2005.godine.

Osnovna škola Remete ispunjava uvjete propisane zakonom za početak rada te od 1.siječnja 2006.godine djeluje kao samostalna škola.

 

Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08.) i članaka 28. Statuta Osnovne škole Remete Školski odbor na sjednici održanoj_____________    donio je

 

ETIČKI  KODEKS

 neposrednih  nositelja

odgojno-obrazovne  djelatnosti

 

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi  Remete  (u daljem tekstu: Škola).

Ovim etičkim kodeksom uređuju se pravila primjerenog ponašanja neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti utemeljena na Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, provedbenim propisima i pedagoškom standardu osnovnog školstva.

 

II.

 

Etički kodeks odnosi se na svaku osobu koja u Školi radi prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu, ugovoru o volonterskom radu i ugovoru o volontiranju (u daljem tekstu: djelatnik i učenike Škole.

 

III.

Etički kodeks sadrži pravila uljudnog ponašanja djelatnika prema učenicima, roditeljima ili skrbnicima učenika, drugim građanima i u međusobnim odnosima.

 

IV.

Etički kodeks omogućuje roditeljima i skrbnicima te drugim građanima upoznavanje s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od djelatnika.

 

ZAŠTITA OSOBNOG POLOŽAJA I OBAVLJANJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

V.

 

 Na obavljanje poslova i ponašanje u Školi primjenjuju se načela:

 

a. Načelo poštivanja propisa i pravnog poretka Republike Hrvatske

Djelatnik treba poštovati pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske i svojim radom i ponašanjem omogućavati primjenu propisa prema svima u Školi pod jednakim uvjetima.

 

b.  Načelo poštovanja dostojanstva osobe

Djelatnik treba poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima je u doticaju prigodom obavljanja poslova.

Djelatnik ima pravo tražiti poštovanje svoje osobnosti od svih s kojima je u doticaju.

 

c. Načelo zabrane diskriminacije

Svakome je u Školi u svakom obliku zabranjeno izražavanje diskriminacije prema rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

 

d. Načelo jednakosti i pravednosti

Djelatnik i učenik trebaju se prema trećima ponašati na način koji isključuje svaki oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.

Učitelji i stručni suradnici ne smiju osobne interese pretpostaviti objektivnom prosuđivanju i profesionalnom obavljanju poslova.

 

e. Načelo samostalnosti nastavnog i drugoga stručnog rada

Učitelju i stručnom suradniku jamči se pravo autonomnog djelovanja u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima, nastavnim planom i programom, nacionalnim i školskim kurikulumom.

 

f. Načelo sudjelovanja u društvenim procesima

Djelatnik se treba organizirano uključiti u društvene procese, sudjelovati u rješavanju problema u zajednici i svojim doprinosom utjecati na pozitivne promjene u društvu.

 

g. Načelo profesionalnosti

Djelatnik, a osobito učitelj i stručni suradnik treba prema obilježjima svoje struke odgovorno, savjesno i nepristrano ispunjavati obveze prema učenicima, roditeljima, skrbnicima i drugim građanima.

 

h. Načelo slobode mišljenja i izražavanja

U svim područjima života i rada u Školi se potiče i podržava sloboda mišljenja i izražavanja.

 

i. Načelo razvoja osobnih mogućnosti

Svakom djelatniku jamči se stjecanje novih znanja te razvoj osobnih potencijala putem cjeloživotnog učenja u skladu s društvenim mogućnostima.

 

j. Načelo zaštite okoliša i skrbi za održivi razvoj

U Školi se sve djelatnosti trebaju obaviti u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za zaštitu okoliša i održivog razvoja zajednice i društva.

 

VI.

U obavljanju poslova u Školi i ponašanjem na javnome mjestu djelatnik treba paziti da ne umanji osobni ugled i povjerenje građana u djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja kao javne službe.

 

VII.

 

Kod obavljanja privatnih poslova djelatnik ne smije isticati položaj ili ovlaštenja koja ima u Školi.

 

 

ODNOS UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I UČENIKA

 

VIII.

 

Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima trebaju:

 

-  izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima osnovnog odgoja i obrazovanja

- prenositi učenicima što stručnije znanja iz svojega predmeta ili područja

- osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu

- obrađivati nastavne sadržaje na način prihvatljiv i razumljiv učenicima

- pridonositi intelektualnom razvoju učenika

- ocjenjivati učenička dostignuća pravodobno, pošteno, stručno i objektivno

- saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje.

IX.

Učenici su dužni učitelje i stručne suradnike upoznati sa svim okolnostima koje imaju utjecaj na ispunjenje obveza u odgojno-obrazovnom radu.

U ispunjavanju nastavnih obveza učenici ne smiju rabiti nedopuštena tehnička pomagala, prepisivati od kolega ili se na drugi način služiti nedopuštenim radnjama.

 

X.

Učitelji i stručni suradnici ne smiju učenikova znanja i uradke koristiti za svoje osobne potrebe ili probitke.

 

 ODNOS DJELATNIKA PREMA RODITELJIMA, SKRBNICIMA I DRUGIM GRAĐANIMA

 

XI.

U odnosu prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima djelatnik treba nastupati pristojno, s poštovanjem, nepristrano, savjesno i profesionalno

Kod obavljanja poslova djelatnik treba primijeniti svoje stručno znanje na način da roditeljima, skrbnicima i građanima pomaže u ostvarivanju prava u djelatnosti odgoja i obrazovanja.

 

XII.

U službenoj komunikaciji s roditeljima, skrbnicima i drugim građanima djelatnik se treba služiti hrvatskim jezikom i razumljivo se izražavati.

Posebnu pozornost djelatnik treba obratiti na osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama.

 

XIII.

Djelatniku nije dopušteno roditelje poticati na darivanje, pružanje usluga školnicima ili drugim osobama za koje postoji izvjesnost da su u svezi sa školnicima.

 

XIV.

Djelatnik se treba suzdržavati od svih oblika korupcije, a svojom aktivnošću kod svih poticati spoznaju o štetnosti korupcije.

 

 

MEĐUSOBNI ODNOSI DJELATNIKA

 

XV.

U međusobnim odnosima školnici trebaju iskazivati uzajamno poštovanje, povjerenje, pristojnost, strpljenje i suradnju.

 

XVI.

Djelatnik ne smije druge djelatnike ometati u obavljanju njihovih poslova.

Školnici trebaju redovito razmjenjivati informacije i mišljenja o radnim i stručnim pitanjima.

Djelatnik treba poštovati položaj svojih kolega i s njima raditi u interesu što kvalitetnijeg obavljanja školske djelatnosti.

 

XVII.

U okviru svoga položaja ravnatelj Škole treba poticati djelatnike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te korektan odnos prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima.

 

 

JAVNO NASTUPANJE DJELATNIKA

XVIII.

Školska tijela trebaju poticati djelatnike na javno nastupanje, slobodu izražavanja i iznošenja svojih gledišta.

 

XIX.

Kod javnih nastupa u kojima predstavlja Školu, djelatnik može iznositi školska stajališta u skladu s dobivenim ovlastima i svojim stručnim znanjem.

Kod javnih nastupa u kojima djelatnik ne predstavlja Školu, a koji su tematski povezani sa Školom, djelatnik je dužan naglasiti da iznosi osobno gledište.

 

ETIČKO POVJERENSTVO

 

XX.

Za praćenje primjene odredaba etičkog kodeksa i ispunjavanja obveza iz etičkog kodeksa u Školi se osniva etičko povjerenstvo.

 

XXI.

 

Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove povjerenstva imenuje ravnatelj.

Mandat etičkog povjerenstva je dvije godine.

 

XXII.

Nepostupanje po načelima ovog kodeksa odnosno njihovog svjesnog kršenja predstavlja povredu časti i radnih obveza, zbog čega ih Povjerenstvo i Uprava Škole može pozvati na odgovornost.

 ODNOS UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I UČENIKA

 

VIII.

Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima trebaju:

- izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima osnovnog odgoja i obrazovanja

- prenositi učenicima što stručnije znanja iz svojega predmeta ili područja

- osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu

- obrađivati nastavne sadržaje na način prihvatljiv i razumljiv učenicima

- pridonositi intelektualnom razvoju učenika

- ocjenjivati učenička dostignuća pravodobno, pošteno, stručno i objektivno

- saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje.

IX.

Učenici su dužni učitelje i stručne suradnike upoznati sa svim okolnostima koje imaju utjecaj na ispunjenje obveza u odgojno-obrazovnom radu.

U ispunjavanju nastavnih obveza učenici ne smiju rabiti nedopuštena tehnička pomagala, prepisivati od kolega ili se na drugi način služiti nedopuštenim radnjama.

X.

Učitelji i stručni suradnici ne smiju učenikova znanja i uradke koristiti za svoje osobne potrebe ili probitke.

 

 ODNOS DJELATNIKA PREMA RODITELJIMA, SKRBNICIMA I DRUGIM GRAĐANIMA

XI.

U odnosu prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima djelatnik treba nastupati pristojno, s poštovanjem, nepristrano, savjesno i profesionalno.

Kod obavljanja poslova djelatnik treba primijeniti svoje stručno znanje na način da roditeljima, skrbnicima i građanima pomaže u ostvarivanju prava u djelatnosti odgoja i obrazovanja.

XII.

U službenoj komunikaciji s roditeljima, skrbnicima i drugim građanima djelatnik se treba služiti hrvatskim jezikom i razumljivo se izražavati.

Posebnu pozornost djelatnik treba obratiti na osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama.

 

XIII.

Djelatniku nije dopušteno roditelje poticati na darivanje, pružanje usluga školnicima ili drugim osobama za koje postoji izvjesnost da su u svezi sa školnicima.

 

XIV.

Djelatnik se treba suzdržavati od svih oblika korupcije, a svojom aktivnošću kod svih poticati spoznaju o štetnosti korupcije.

 

 

MEĐUSOBNI ODNOSI DJELATNIKA

XV.

U međusobnim odnosima školnici trebaju iskazivati uzajamno poštovanje, povjerenje, pristojnost, strpljenje i suradnju.

 

XVI.

Djelatnik ne smije druge djelatnike ometati u obavljanju njihovih poslova.

Školnici trebaju redovito razmjenjivati informacije i mišljenja o radnim i stručnim pitanjima.

Djelatnik treba poštovati položaj svojih kolega i s njima raditi u interesu što kvalitetnijeg obavljanja školske djelatnosti.

XVII.

U okviru svoga položaja ravnatelj Škole treba poticati djelatnike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te korektan odnos prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima.

 

JAVNO NASTUPANJE DJELATNIKA

 

XVIII.

Školska tijela trebaju poticati djelatnike na javno nastupanje, slobodu izražavanja i iznošenja svojih gledišta.

 

XIX.

Kod javnih nastupa u kojima predstavlja Školu, djelatnik može iznositi školska stajališta u skladu s dobivenim ovlastima i svojim stručnim znanjem.

Kod javnih nastupa u kojima djelatnik ne predstavlja Školu, a koji su tematski povezani sa Školom, djelatnik je dužan naglasiti da iznosi osobno gledište.

 

ETIČKO POVJERENSTVO

 

XX.

Za praćenje primjene odredaba etičkog kodeksa i ispunjavanja obveza iz etičkog kodeksa u Školi se osniva etičko povjerenstvo.

 

XXI.

Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove povjerenstva imenuje ravnatelj.

Mandat etičkog povjerenstva je dvije godine.

 

XXII.

Nepostupanje po načelima ovog kodeksa odnosno njihovog svjesnog kršenja predstavlja povredu časti i radnih obveza, zbog čega ih Povjerenstvo i Uprava Škole može pozvati na odgovornost.

 

JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

 

XXIII.

Ovaj etički kodeks ističe se u zbornici Škole i kod ulaznih vrata u Školu.

 

 

STUPANJE NA SNAGU

 

XXIV.

Ovaj etički kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

           

 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Branka Šulc

 

  

 

Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članaka 28. i 171. Statuta Osnovne škole Remete Školski odbor na sjednici održanoj  17. veljače 2009. godine donio je

 

 

PRAVILNIK

O  KUĆNOM REDU

                                                               

I.OPĆE ODREDBE

  

Članak 1.

Pravilnikom o kućnom redu ( u daljem tekstu: Pravilnik)  uređuje se kućni red u Osnovnoj školi  Remete (u daljem tekstu: Škola).

 

Članak 2.

Pravilnikom se u Školi:

 1. utvrđuju pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
 2. utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika
 3. utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
 4. utvrđuje radno vrijeme
 5. utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika   ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja
 6. utvrđuje način postupanja prema imovini.

 

Članak 3.

            Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve zaposlenike koji su zasnovali radni odnos u Školi, učenike, roditelje, skrbnike, građane i druge stranke za vrijeme boravka u prostoru Škole.

            Pod prostorom škole iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju  se svi prostori u Školi i u krugu Škole.

 

Članak 4.

            S odredbama ovog pravilnika razrednici su dužni na satovima razredne nastave upoznati učenike, a na roditeljskim sastancima   roditelje odnosno skrbnike.

Zaposlenici Škole upoznaju se s odredbama ovoga Pravilnika na sjednicama. Ovaj pravilnik obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu i u hodnicima Škole. 

 

II.PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU

 

Članak 5.

Učenici, zaposlenici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole  tijekom radnog vremena Škole.

 

Članak 6.

U prostoru Škole zabranjeno je:

 

 • pušenje
 • nošenje oružja
 • pisanje po zidovima i inventaru škole
 • bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.
 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava
 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
 • unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.

Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole, iznimno ako je vezano uz nastavni program, a uz dopuštenje ravnatelja.

 

Članak 7.

Zaposlenici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 

Članak 8.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-

-obrazovnog rada.

Članak 9.

Učenici, roditelji i ostale osobe a koje nisu djelatnici škole ulaze u školsku zgradu i izlaze iz školske zgradena glavna ulazna vrata.

Sporedni ulaz u zgradu škole koriste samo zaposlenici škole.

 

Članak 10.

Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave te na poziv  dežurnog  nastavnika odnosno školskog  zvona ući u školsku zgradu, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

            Učenici1. i  2. razreda koji su uključeni u produženi boravak mogu doći u školu u 7,00 sati gdje ih prihvaća učitelj u produženom boravku i organizira jutarnje slobodno vrijeme do početka nastave.

Prilikom dolaska u Školu učenici su dužni na otiraču ispred školskih vrata očistiti svoju obuću, a preobuti se u papuče ukoliko se na Učiteljskom vijeću donese takva odluka.

            U školi je dozvoljeno korištenje običnih papuča ili prikladne obuće (tenisice), koje nisu korištene izvan školske zgrade.

Gornju odjeću (kapute, jakne) i obuću dužni su odložiti na mjesta određena za odlaganje (garderobe).

            Nakit, mobitel, skupocjene i druge predmete koji nisu u programu nastave učenicima nije preporučljivo nositi u školu. Škola za iste ne snosi odgovornost.

            U slučaju kašnjenja javiti se dežurnom učitelju, razredniku ili stručnim suradnicima.

 

Članak 11.

Učenik ima prava i dužnosti utvrđena Statutom Škole i ovim Pravilnikom.

Pored prava i dužnosti utvrđenih Statutom Škole,  učenik je dužan:

 • izvršavati naloge ravnatelja, stručnih suradnika škole, razrednika i učitelja
 • u Školi, na javnom mjestu, međusobnim odnosima sa zaposlenicima Škole, učenicima i drugim  osobama, postupati i ponašati se prema pravilima lijepog ponašanja i kulturnog ophođenja
 • pridržavati se naloženih mjera zaštite od požara
 • pridržavati se naloženih higijenskih mjera i redovito održavati osobnu higijenu
 • koristiti se školskom imovinom i istu čuvati
 • obavljati dužnosti redara, predsjednika i blagajnika
 • uređivati okoliš Škole, sudjelovati u zaštiti prirode, kulturnim, športskim i drugim  korisnim aktivnostima Škole, osnovati sekcije i raditi u njima
 • pridržavati se kućnog reda utvrđenog ovim Pravilnikom

 

 

Članak 12.

Učenici ulaze u učionicu i pripremaju se za nastavni sat.

U kabinet učenici trebaju ući zajedno s učiteljem.

Učitelja dočekuju i pozdravljaju ustajući. Učitelja se pozdravlja na početku i na kraju nastavnog sata.

Učenika se za vrijeme nastave ne smije udaljavati s nastavnog sata.

Učenici odgovaraju stojeći ili sjedeći.

Svakom se učeniku mora omogućiti sudjelovanje  u nastavnom procesu, koji može napustiti samo uz odobrenje  razrednog ili predmetnog učitelja.

Učenici su dužni pažljivo pratiti rad učitelja i aktivno sudjelovati u nastavi i drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada.

Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.

Za vrijeme nastavnog sata učenici ne smiju biti u razredu bez pedagoškog nadzora.

Za vrijeme nastavnog sata, bez posebnog odobrenja  ravnatelja ili pedagoga škole, učitelj ne smije napustiti učionicu.

 

Članak 13.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju.

Svako neopravdano kašnjenje učenika na nastavu učitelj je dužan evidentirati.

 

Članak 14.

Tijekom nastave učenici nesmiju: dovikivati se, prepirati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Učenik kojega je učitelj prozvao, dužan je ustati.

 

Članak 15.

Na nastavi učenik nesmije koristiti mobitel, walkman, MP3 playere i druge slične uređaje.

U suprotnom učitelj će opravdano oduzeti navedeni uređaj i vratiti ga roditelju učenika.

 

Članak 16.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 10 minuta.

Za vrijeme odmora učenici ne smiju napuštati zgradu.

 

Članak 17.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

 • dolaze 5 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja
 • pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala
 • izvješćuju dežurnog učitelja o nenazočnosti predmetnog učitelja na nastavi
 • prijavljuju učiteljima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike
 • izvješćuju o nađenim predmetima učitelja, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose u tajništvo
 • nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja ili tajnika.

 

Članak 18.

Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti dežurnom učitelju.

 

Članak 19.

Redare iz članka15.ovoga pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

 

Članak 20.

            Učenici dobivaju mliječni obrok u školskoj  kuhinji, a učenici uključeni u produženi boravak uz mliječni obrok, ručak i užinu.

Učenici mogu objedovati samo u blagovaonici.

            Podjela mliječnog obroka, ručka i užine  vrši se na način koji odredi ravnatelj. Učenik je obvezan ući u blagovaonicu uredan i u utvrđeno vrijeme.

            Nakon ulaska učenika u učeničku blagovaonicu učenik uzima obrok sa stola predviđenog za njegov odjel, blaguje prema pravilima lijepog ponašanja, a nakon završetka, mjesto blagovanja učenik mora ostaviti čisto i uredno.             

Za red u školskoj kuhinji odgovoran  je dežurni učitelj.

 

  

 1. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

  

Članak 21.

            U međusobnim odnosima učenici:

 • trebaju pružati pomoć drugome i prihvatiti pruženu pomoć
 • trebaju paziti na vlastito dostojanstvo i dostojanstvo drugog učenika
 • čuvati osobni ugled i ugled drugog učenika, pa tako i Škole
 • dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje, uzuvažavanje i poštivanje drugog
 • ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave
 • trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost
 • moguustrojavati razne oblike kulturno-umjetničkih, športskih i drugih sadržaja

  

Članak 22.

Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvredama, širenjem neistina, omalovažavanjem, vrijeđanjem, ismijavanjem  i sl.

U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika ili dežurnog učitelja.

  

 1. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I ZAPOSLENIKA ŠKOLE

  

Članak 23.

            Učenici su dužni uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim zaposlenicima  Škole.

            Učenici su dužni pozdraviti zaposlenike Škole u školskom prostoru i izvan njega.

            Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti odraslu osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

 

Članak 24.

            Kod ulaska u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

 

Članak 25.

Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika.

Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik prvo treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti učitelju razlog dolaska.

 

Članak 26.

            Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo učitelji. Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika

            Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

 

Članak 27.

Učitelj ne smije za vrijeme nastave narediti  učeniku da izađe iz učionice.

Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave.

 

 

 1. RADNO VRIJEME

 

Članak 28.

Radno vrijeme Škole je od  6,00 do 22,00 sati.

 

Članak 29.

Zaposlenici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.

Učitelji na posao dolaze najmanje deset minuta prije nastave.

 

Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 30.

Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj.

 

Članak 31.

Raspored radnog vremena ravnatelja, stručnih suradnika, tajnika i računovodstva istaknut je na ulaznim vratima Škole.

  

Članak 32.

Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

 

  

 1. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

 

Članak 33.

            Zaposlenici Škole u suradnji s učenicima dužni su se skrbiti za siguran boravak i rad u Školi.

 

Članak 34.

U Školi za vrijeme rada dežuraju učitelji i učenici..

Raspored i obveze dežurnih učitelja određuje ravnatelj, a raspored dežurstva učenika razrednik prema prethodnom zaključku Učiteljskog vijeća.

Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

 

Članak 35.

Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj.

Dežurstvo se odvija prema unaprijed utvrđenom rasporedu za idući tjedan, a za vrijeme malih i velikog odmora  dežurni učitelji obvezno moraju  biti među učenicima.

Dežurstvo  učitelja se organizira i to:

- u holu i hodniku, jedan učitelj

- u blagovaonici,  jedan učitelj,

- u dijelu razredne nastave,  jedan učitelj

U  prizemlju na hodniku ( ispred učionice povijesti i informatike ) dežura domar ili spremačica.

Dežurni učitelj ima sljedeće dužnosti:

 • doći na rad  - dežurstvo  trideset (20) minuta prije redovne nastave,
 • dežurni učitelj u produženom boravku doći na rad  u sedam (7,00)  sati, 
 • biti u hodniku prije nastave i za vrijeme odmora (malog i velikog) gdje nadzire ponašanje učenika,
 • voditi  brigu o realizaciji mjera opće sigurnosti,
 • u knjigu dežurstva upisivati napomene o dežuranju,
 • brinuti o osiguranju uvjeta za normalno odvijanje nastave u odsutnosti ravnatelja i stručnog suradnika,

-   obvezan je organizirati zamjenu u nastavi ako nema ravnatelja, pedagoga ili voditelja smjene,

-  obvezan je u slučaju odsustva ravnatelja, pedagoga i tajnika škole, ako dođe do  potrebe za liječničkom intervencijom  organizirati pružanje prve  pomoći, pozvati hitnu pomoć i obavijestiti roditelje učenika ili staratelja.

Raspored dežurstava utvrđuje satničar, a izvršavanje dežurstava nadgleda ravnatelj i stručni suradnici.

Članak 36.

Dežurni učitelji  za vrijeme obavljanja svoje dužnosti nose bedževe sa logom škole i obilježjem : dežurni učitelj.

 

Članak 37.

Dežurni na ulaznim vratima:

 • odobrava ulazak u Školu roditeljima, skrbnicima i drugim osobama i o tome vodi evidenciju
 • daje potrebne obavijesti građanima.

 

Članak 38.

Dežurni vodi knjigu dežurstva.

U knjigu dežurstva dežurni učitelj upisuje svaki incident koji se dogodi, počinjenu štetu ili se uz potpis konstatira da je dežurstvo prošlo u redu.

 

Članak 39.

            Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju se istaknuti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

 

Članak 40.

            U Školi je svakome zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

            Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, treba svoje saznanje obavezno priopćiti ravnatelju i stručnom suradniku.

 

Članak 41.

            U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.

            Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka.

            Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.

            Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji.

 

 

 1. POSTUPANJE PREMA IMOVINI

 

Članak 42.

            Zaposlenici, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužne su se skrbiti o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

 

Članak 43.

            Zaposlenici i učenici moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

            Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar zaposlenici i učenici obvezni su prijaviti ravnatelju i tajniku.

 

Članak 44.

            Nakon isteka radnog vremena zaposlenici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

Članak 45.

Učenici su dužni čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

 

Članak 46.

Kod napuštanja školskog prostora zaposlenici i učenici trebaju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom njihova boravka u školskom prostoru.

 

Članak 47.

Zaposlenici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Škole prema Zakonu o obveznim odnosima.

 Štetu koju učenici učine obvezni su nadoknaditi roditelji učenika u iznosu stvarne cijene za dovođenje stvari u prijašnje stanje.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti  Pravilnik o školskom redu  od 19. svibnja 2006. godine.  

 

Članak 49.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Branka Šulc

 

 

KLASA: 003-05/09-01/4

URBROJ: 251-434-09-1

U Zagrebu, 17.veljače 2009.

 

 

Ovaj Pravilnik o kućnom redu  objavljen  je  na oglasnoj ploči  18. veljače 2009. godine,  te  stupa  na  snagu  odmah.           

 

                       

 

RAVNATELJICA ŠKOLE: 

Brankica Hercigonja, prof.

 

Na temelju članka 172. Statuta Osnovne škole Remete,  Školski odbor Osnovne škole Remete, Zagreb, Remete 99a, na 15. sjednici održanoj 5.11. 2010., donio je

 

Odluku

dopunama Pravilnika o kućnom redu

Osnovne škole Remete

 

Članak 1.

U članku 9. iza stavka  1. dodaje se novi stavak koja glasi:

«Roditelji mogu ulaziti u prostor škole samo u vrijeme informacija, roditeljskih sastanaka i iznimno po pozivu od strane učitelja, stručne službe ili ravnatelja škole.»

 

Članak 2.

U članku 35.  stavku 3. alineje 1. i 3. dopunjuju se i tako dopunjeni stavak 3 glasi:

Dežurstva se učitelja organiziraju:

« - u holu i hodniku dežuraju dva učitelja,  a za vrijeme prvog velikog odmora dežuraju tri učitelja  predmetne nastave, dva na hodniku  i jedan u holu »

- u blagovaonici dežura jedan učitelj

« - u dijelu razredne nastave dežura jedan učitelj,  a za vrijeme prvog velikog odmora na hodniku razredne nastave dežura jedan,  a u blagovaonici  drugi učitelj razredne nastave

 

Članak 3.

Odluka o dopunama Pravilnika o kućnom redu Osnovne škole Remete stupa na snagu  danom objave na oglasnoj ploči Škole.

 

 Klasa: 003-05/10-01/09

 Urbroj: 251-434-10-03

 Zagreb, 5.11.2010. godine 

 

Ova Odluka o dopunama Pravilnika o kućnom redu Osnovne škole Remete objavljena je na oglasnoj ploči dana 15.11.2010. godine, a stupila je na snagu odmah.

 

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Branka Šulc    

 

RAVNATELJICA:

Brankica Hercigonja, prof

 

 

Kalendar
« Siječanj 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Korisni linkovi
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Remete / Remete 99a, HR-10000 Zagreb / www.os-remete-zg.skole.hr / ured@os-remete-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju